എന്താണു ജഡ്ജിമാരുടെ കടമ?

ശ്ലോകവും അതു ചൊല്ലിയ രീതിയും സ്വീകാര്യമാണോ അസ്വീകാര്യമാണോ എന്നു തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് അക്ഷരശ്ലോകജഡ്ജിമാരുടെ കടമ. അല്ലാതെ ശ്ലോകത്തിന് എത്ര സാഹിത്യമൂല്യമുണ്ട്, ചൊല്ലിയതിന് എത്ര ഭംഗിയുണ്ട്, ശ്രോതാക്കളെ എത്രത്തോളം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ നോക്കി മാര്‍ക്കിടുന്നതല്ല. മാര്‍ക്കിടാന്‍ അധികാരമോ അവകാശമോ ഇല്ലാത്ത അവര്‍ ഇട്ട മാര്‍ക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, തെറ്റില്ലാതെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയ മത്സരാര്‍ത്ഥികളെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യുന്നതും അച്ചുമൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കുന്നതും ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ അധികാരപരിധിയില്‍ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല.

ചതുരംഗമത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആര്‍ബിറ്റര്‍ ഓരോ നീക്കത്തിന്‍റെയും മൂല്യം, ആസ്വാദ്യത മുതലായവയൊക്കെ അളന്നു മാര്‍ക്കിടുമെന്നും മാര്‍ക്കു കുറഞ്ഞവരെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യുമെന്നും മാര്‍ക്കു കൂടിയവര്‍ അടിയറവു പറഞ്ഞാലും അവരെ ജയിപ്പിക്കുമെന്നും ശഠിച്ചാല്‍ അത് എത്രത്തോളം വിവരക്കേട് ആകുമോ അത്രത്തോളം വിവരക്കേടാണ് ഇതും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s