ഗാരണ്ടി

കേരള അക്ഷരശ്ലോക ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു മത്സരത്തിലും യാതൊരു കാരണവശാലും

അച്ചുമൂളിയവരെ

ജയിപ്പിക്കുന്നതല്ല.