ഭംഗിയായി ചൊല്ലല്‍

ഹരിവരാസനത്തിലെ ശ്ലോങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുള്ളത് ആര്‍ക്കാണ്‌? യേശുദാസിനു തന്നെ. അതില്‍യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. നാരായണീയം, സര്‍ഗ്ഗസംഗീതം മുതലയാവയിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്കിലോ? അതിനും ഏറ്റവും യോഗ്യന്‍ യേശുദാസ് തന്നെ. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടും ആകര്‍ഷകമായിട്ടും ആസ്വാദ്യമായിട്ടും ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് യേശുദാസ് വലിയ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍ ആണെന്നു പറയാന്‍ പറ്റുമോ? പറ്റുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കിട്ടിയ അക്ഷരത്തില്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുള്ളവര്‍ മാത്രമേ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്മാര്‍ ആവുകയുള്ളൂ. ഭംഗിയായി ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുണ്ടായതു കൊണ്ടു മാത്രം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഏതക്ഷരം കിട്ടിയാലും മുട്ടാതെ അതില്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ കഴിവുണ്ടാകണം.

അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍മാര്‍ ആകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ കഴിവാണ്. അതു മാത്രമാണ്. ഭംഗിയായ ചൊല്ലലിന് അവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഭംഗി ഇല്ലെന്നു   പറഞ്ഞു പോരായ്മ കല്‍പ്പിക്കുന്നതും ഭംഗി ഉണ്ടെന്നു  പറഞ്ഞു മേന്മ കല്‍പ്പിക്കുന്നതും ഒരു പോലെ തെറ്റാണ്.

പുരോഗമനവാദികള്‍   എന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉന്നതന്മാര്‍ നടത്തുന്ന “അക്ഷരശ്ലോക” മല്‍സരങ്ങളില്‍  തുരുതുരെ അച്ചു മൂളിയവര്‍ ജയിക്കുന്നതു കാണാം. ഭംഗിയായി ചൊല്ലി എന്നതാണ് അതിനുള്ള ന്യായീകരണം.

അക്ഷരശ്ലോകപ്രസ്ഥാനത്തെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ.