മാര്‍ക്കു വരുന്ന വഴി

മാര്‍ക്കിടല്‍ എന്ന “വമ്പിച്ച പുരോഗമന”ത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നവരാണല്ലോ ഇക്കാലത്തെ മിക്ക അക്ഷരശ്ലോകസംരക്ഷകന്മാരും. സാഹിത്യമൂല്യവും അവതരണഭംഗിയും അളന്നു മാര്‍ക്കിടുന്നതിനാല്‍ നിലവാരം വളരെയേറെ ഉയരും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. എന്നാല്‍ അധികമാരും കാണാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട വശം ഈ പുരോഗമനത്തിനുണ്ട്. മാര്‍ക്കിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കിട്ടുന്നതു ജന്മസിദ്ധമായ ശബ്ദമേന്മയ്ക്കും സംഗീതപാടവത്തിനും ആണ്. ഓരോ മേന്മയ്ക്കും കിട്ടുന്ന മാര്‍ക്കിന്റെ ഏകദേശ ശതമാനക്കണക്കു താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ശബ്ദമേന്മ          40%

സംഗീതഗന്ധം      20%

സാഹിത്യമൂല്യം      20%

അവതരണഭംഗി    20%

ശബ്ദമേന്മയും സംഗീതവാസനയും ഇല്ലാത്ത ഒരാള്‍ എത്ര സാഹിത്യമൂല്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചാലും അയാള്‍ക്കു നേടാവുന്ന മാര്‍ക്കിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. തല കുത്തി നിന്നു തപസ്സുചെയ്താലും അതിനപ്പുറം പോകാന്‍ കഴിയുകയില്ല. അയാളുടെ പത്തിലൊന്നു പോലും അദ്ധ്വാനിക്കാത്ത ഒരാള്‍ക്കു ശബ്ദമേന്മയും സംഗീതഗന്ധവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിഷ്പ്രയാസം മുന്നില്‍ കടക്കാം. റിമി ടോമിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു അനുഗൃഹീതഗായികയ്ക്ക് ഉള്ളൂരിനെയും വൈലോപ്പിള്ളിയെയും ശങ്കരക്കുറുപ്പിനെയും ഒക്കെ പുഷ്പം പോലെ തോല്‍പ്പിക്കാം.

ഇതാണു വമ്പിച്ച പുരോഗമനത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വശം.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s