മൂന്നു സകാരങ്ങളും അവയുടെ ആപേക്ഷികശക്തിയും

അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്മാര്‍ മാര്‍ക്കിട്ടു നടത്തുന്ന “മൂല്യവര്‍ദ്ധിത” അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങളില്‍ മാര്‍ക്കു നേടിത്തരുന്ന മൂന്നു ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. മൂന്നും സ എന്ന അക്ഷരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നവയാണ്.

  1. സാഹിത്യമൂല്യം
  2. സ്വരമാധുര്യം
  3. സംഗീതഗന്ധം

ഇവയെ നമുക്കു സകാരത്രയം എന്നു വിളിക്കാം. മാര്‍ക്കു നേടിത്തരാന്‍ ഇവയില്‍ ഓരോന്നിനും ഉള്ള ശക്തി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സര്‍വ്വജ്ഞന്മാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതു സാഹിത്യമൂല്യമാണ് ഇവയില്‍ സുപ്രധാനം എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതു സത്യത്തില്‍ നിന്നു വളരെ വിദൂരമാണ്. സാഹിത്യമൂല്യത്തിനു പറയത്തക്ക സ്വാധീനശക്തിയൊന്നും ഇല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും സാഹിത്യമൂല്യമുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചൊല്ലും. സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ആചാര്യന്മാര്‍, സഹായികള്‍, അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ മുതലായവര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്കും. അതിനാല്‍ സാഹിത്യമൂല്യത്തിന്‍റെ  അളവില്‍ കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍ ഉണ്ടാകുന്നതു മുഴുവന്‍ മറ്റു രണ്ടു ഘടകങ്ങളിലാണ്‌. അവ രണ്ടും ജന്മസിദ്ധവുമാണ്. ഇവയുള്ളവര്‍ മാര്‍ക്കു വാരിക്കൂട്ടി ജയിക്കും. ഇവ ഇല്ലാത്ത നിര്‍ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ അഗണ്യകോടിയില്‍ തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്വരമാധുര്യത്തിന്‍റെയും സംഗീതവാസനയുടെയും അതിപ്രസരത്തില്‍ സാഹിത്യമൂല്യം മുങ്ങിപ്പോകും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ സര്‍വ്വജ്ഞന്മാരുടെ മൂല്യവര്‍ദ്ധിത അക്ഷരശ്ലോകം വെറും ശ്ലോകപ്പാട്ടായി അധഃപതിക്കും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s