താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന്‍ വകുപ്പില്ല

ജനപിന്തുണയുള്ള ഏതു നേതാവിനും എം. എല്‍. എ. ആകാന്‍ അവകാശമുണ്ട്‌. ഏതു തരം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയായാലും മതിയാകും. പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ വിദ്യാഭ്യാസമോ ബുദ്ധിയോ കുറഞ്ഞവര്‍ ആണെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു നേതാവിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന്‍ വകുപ്പില്ല. പതിനെട്ടു വയസ്സു തികഞ്ഞ ഏതു മനുഷ്യന്‍റെ പിന്തുണയ്ക്കും പരിപൂര്‍ണ്ണമായ മൂല്യമുണ്ട്. മൂല്യം കുറഞ്ഞ ജനപിന്തുണ എന്നൊന്നില്ല.

അക്ഷരശ്ലോകമത്സരം എന്ന സമത്വസുന്ദരവും ജനകീയവും ആയ സാഹിത്യവിനോദത്തില്‍ ജയിച്ചു സമ്മാനം നേടാന്‍ ശ്ലോകപ്രേമികള്‍ക്കുള്ള അവകാശവും ഇതുപോലെയാണ്. അനുഷ്ടുപ്പ് അല്ലാത്ത ഏതു ശ്ലോകത്തിനും പരിപൂര്‍ണ്ണമായ മൂല്യം ഉണ്ട്. അത്തരം ശ്ലോകങ്ങള്‍ വേണ്ടത്ര അറിയാവുന്ന ആര്‍ക്കും ജയിക്കാന്‍ അനിഷേദ്ധ്യമായ അവകാശവുമുണ്ട്‌. ഒരു മത്സരാര്‍ത്ഥി ചൊല്ലിയതു മൂല്യം കുറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആണെന്നോ അയാള്‍ അവ ചൊല്ലിയതു മൂല്യം കുറഞ്ഞ ശൈലിയില്‍ ആണെന്നോ പറഞ്ഞ് അയാളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന്‍ വകുപ്പില്ല.

അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്മാര്‍ എന്നു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ഉന്നതന്മാര്‍ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഒരു ചെറിയ ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നു!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s