അച്ചുമൂളിയവര്‍ ജയിച്ചാല്‍ അക്ഷരശ്ലോകം നശിച്ചു

ഫുട്ബാള്‍ കളിയില്‍ ഗോളടിക്കാത്തവര്‍ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അതു ഫുട്ബാള്‍ കളി നശിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫുട്ബാള്‍ കളി എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു റഫറിയും ഗോളടിക്കാത്തവരെ ജയിപ്പിക്കുകയില്ല.

ചതുരംഗം കളിയില്‍ അടിയറവു പറഞ്ഞവന്‍ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അതു ചതുരംഗം കളി നശിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചതുരംഗം കളി എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ആര്‍ബിറ്ററും അടിയറവു പറഞ്ഞവനെ ജയിപ്പിക്കുകയില്ല.

അക്ഷരശ്ലോകമത്സരത്തില്‍ അച്ചുമൂളിയവര്‍ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് അക്ഷരശ്ലോകം നശിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അക്ഷരശ്ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ജഡ്ജിയും അച്ചുമൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കുകയില്ല.

1955 നു ശേഷം കേരളത്തില്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അച്ചുമൂളിയവര്‍ ജയിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. അച്ചുമൂളിയവരെ ജയിപ്പിക്കുന്നതു ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്ന് അവിടങ്ങളിലെ ജഡ്ജിമാരോ സംഘാടകരോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത “വമ്പിച്ച പുരോഗമനം” ഉണ്ടാക്കി എന്നും “പ്രതിഭാശാലികളെ” ജയിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അഭിമാനവിജൃംഭിതരാകുകയാണ്‌ അവര്‍ ചെയ്യാറ്. കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ തിരുത്താനുള്ള ഏതു ശ്രമവും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടും.

സാക്ഷാല്‍ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍കര്‍ തന്നെ ആയാലും വിക്കറ്റ് തെറിച്ചാല്‍ പരാജിതനാണ്. പരാജിതന്‍ പുറത്തു പോയേ മതിയാവൂ. ഞാന്‍ വലിയ പ്രതിഭാശാലിയാണ്. നൂറു സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല.

അതുപോലെ സാക്ഷാല്‍ കെ.പി.സി.അനുജന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാടു തന്നെ ആയാലും അച്ചുമൂളിയാല്‍ പരാജിതനാണ്. പരാജിതന്റെ സ്ഥാനം പുറത്താണ്. ഞാന്‍ വലിയ പ്രതിഭാശാലിയാണ്. ശ്രോതാക്കളെ ആനന്ദസാഗരത്തില്‍ ആറാടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല.

കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവരോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു തികച്ചും നിഷ്ഫലമായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതൊന്നും അവരുടെ തലയില്‍ കയറുകയില്ല. അതിനാല്‍ അവരോടു സഹതപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങള്‍ക്കു കരണീയമായിട്ടില്ല.

ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടില്‍ അക്ഷരശ്ലോകം അങ്ങനെ നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ നാടിനെ “അക്ഷരശ്ലോകം നശിച്ച നാട്” എന്നു പറയാം. കുറേക്കൂടി ചുരുക്കി പറയണമെങ്കില്‍ “നശിച്ച നാട്” എന്നും പറയാം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s