ഇതും പുരോഗമനത്തിന്റെ ഭാഗം

സ്കൂള്‍ യുവജനോത്സവങ്ങളിലെ അക്ഷരശ്ലോകത്തിനു മത്സരിക്കുന്നവരില്‍ 70 ശതമാനവും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ജയിച്ചു സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവരോ? 90 ശതമാനവും പെണ്‍കുട്ടികള്‍.
എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇതു പുരോഗമനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. പണ്ട് ഉന്നതന്മാരും സര്‍വ്വജ്ഞന്‍മാരും വരുത്തുന്ന ഈ പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു വിജയസാദ്ധ്യത ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. പുരോഗമനം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമല്ലേ? അപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
സംഭവിച്ചേ മതിയാകൂ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s