ഇതും പുരോഗമനത്തിന്റെ ഭാഗം

സ്കൂള്‍ യുവജനോത്സവങ്ങളിലെ അക്ഷരശ്ലോകത്തിനു മത്സരിക്കുന്നവരില്‍ 70 ശതമാനവും
പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ജയിച്ചു സമ്മാനം വാങ്ങുന്നവരോ? 95 ശതമാനവും പെണ്‍കുട്ടികള്‍.
എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? ഇതു പുരോഗമനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പണ്ട്
ഉന്നതന്മാരും സര്‍വ്വജ്ഞന്‍മാരും വരുത്തുന്ന പുരോഗമനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന്
ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു വിജയസാദ്ധ്യത ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ.
പുരോഗമനം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമല്ലേ? അപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
സംഭവിച്ചേ മതിയാകൂ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s