പകാരപഞ്ചകം

അക്ഷരശ്ലോകസാമ്രാജ്യത്തിലെ ചക്രവര്‍ത്തിയും സര്‍വ്വാധികാര്യക്കാരും ഒക്കെയായി അക്ഷരശ്ലോകക്കാരെ അടക്കി ഭരിക്കണമെങ്കില്‍ അതിന് അഞ്ചു ഗുണങ്ങള്‍ വേണം. അവയെ പകാരപഞ്ചകം എന്നു വിളിക്കാം. പണം, പ്രതാപം, പാട്ട്, പാണ്ഡിത്യം, പൊങ്ങച്ചം ഇവയാണവ.

പകാരപഞ്ചകം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്‍റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് അക്ഷരശ്ലോകചക്രവര്‍ത്തിയുടെ സിംഹാസനത്തില്‍ കയറിയിരുന്നു നിര്‍ബ്ബാധം ഭരണം തുടങ്ങാം. അക്ഷരശ്ലോകക്കാര്‍ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി ഓച്ഛാനിച്ചു നിന്നുകൊള്ളും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏതു നിയമവും ലംഘിക്കാം. ആരെയും ജയിപ്പിക്കാം. ആരെയും എലിമിനേറ്റു ചെയ്യാം. എതിര്‍ത്ത് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാന്‍ ആരും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. അതാണു പകാരപഞ്ചകത്തിന്‍റെ ശക്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s