“ശ്ലോകം പാടുന്നവരുടെ കല” അക്ഷരശ്ലോകം

“എന്‍റെ മകള്‍ നന്നായി ശ്ലോകം പാടും.”, “സുനന്ദയുടെ കുട്ടി ശ്ലോകം പാടുന്നതു കേള്‍ക്കാന്‍ ഒട്ടും സുഖമില്ല.”, “ടീച്ചറുടെ മകള്‍ നല്ല രാഗത്തില്‍ പാടുമോ?”. സ്കൂള്‍ യുവജനോത്സവങ്ങളിലെ അക്ഷരശ്ലോകമത്സരവേദിക്കരികില്‍ നിന്നാല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അനുഷ്ടുപ്പ് ഒഴികെയുള്ള സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളില്‍ ഉള്ള നല്ല ശ്ലോകങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭംഗിയായി പാടി ശ്രോതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അക്ഷരശ്ലോകം എന്ന  ധാരണ പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ രൂഢമൂലം ആയിരിക്കുന്നു. ലളിതഗാനത്തിനു കിട്ടുന്നതു പോലെ ഇതിനും മാര്‍ക്കു കിട്ടും. ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരങ്ങളില്‍ ശ്ലോകം ചൊല്ലാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭംഗിയായി പാടിയാല്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കു നേടി ജയിക്കാം.

ഇതാണ് അക്ഷരശ്ലോകം. ഈശ്വരോ രക്ഷതു!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s