ആര്‍ക്കാണ് അര്‍ഹത ഇല്ലാത്തത്?

അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാന്‍ ആര്‍ക്കാണ്‌ അര്‍ഹത ഇല്ലാത്തത്? മലയാളഭാഷ ഒരു വിധം തെറ്റു കൂടാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ആര്‍ക്കും അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാം. മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ അക്ഷരശ്ലോകമത്സരത്തില്‍ അതിനു യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാഹിത്യമര്‍മ്മജ്ഞത, സംസ്കൃതപരിജ്ഞാനം, ശബ്ദമേന്മ, സംഗീതപാടവം മുതലായ വിശേഷയോഗ്യതകള്‍ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. “ഇണങ്ങി നില്‍ക്കും ശ്രുതിയില്ല രാഗമില്ലക്ഷരവ്യക്തിയുമേറെയില്ല” എന്നു വള്ളത്തോള്‍ പറഞ്ഞ മട്ടില്‍ ഉള്ള പാമരന്‍മാര്‍ക്കും ഈ വേദി അന്യമല്ല. അന്യമാകാന്‍ പാടുള്ളതുമല്ല. സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ ആയ അവരുടെ അര്‍ഹത അനിഷേദ്ധ്യമാണ്. അര്‍ഹത മാത്രമല്ല അവകാശവും കൂടി ആണത്. പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരില്‍ അതു നിഷേധിക്കുന്ന ഉന്നതന്‍മാര്‍ അന്യായമാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അവര്‍ക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ അര്‍ഹത ഇല്ലാത്തത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s