രണ്ട് ആവശ്യങ്ങള്‍ (Two demands)

അല്ലയോ അക്ഷരശ്ലോകസര്‍വ്വജ്ഞന്‍മാരേ! നിങ്ങള്‍ സാഹിത്യമൂല്യം, അവതരണഭംഗി,ആസ്വാദ്യത,കലാമൂല്യം മുതലായ ഭംഗിയും പകിട്ടും ഉള്ള വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ചില ചപ്പടാച്ചി വാദങ്ങളെ മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസവും ചിന്താശക്തിയും മറ്റും കുറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരായ അക്ഷരശ്ലോകപ്രേമികളെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി ഭരിച്ചുപോരുകയാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങള്‍ക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും എതിരാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കടുത്ത അന്യായവും ആണ്. അതിനാല്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
1. ശ്ലോകം അറിയാവുന്നവരെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കുക.
2. ശ്ലോകം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ(അച്ചു മൂളിയവരെ) ജയിപ്പിക്കതിരിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലെ തെറ്റും അന്യായവും ബഹുഭൂരിപക്ഷം അക്ഷരശ്ലോകപ്രേമികള്‍ക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണു നിങ്ങള്‍ക്ക് അവരെ ഇത്ര എളുപ്പത്തില്‍ അടക്കി ഭരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. പക്ഷേ ഈ സ്ഥിതി എക്കാലവും തുടരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അക്ഷരശ്ലോകക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധവാന്‍മാരാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അന്ന് അവര്‍ ഒരുമിച്ചു നിന്ന് ഒന്ന് ഊതിയാല്‍ മതി നിങ്ങള്‍ പറന്നു പോകാന്‍. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ എത്രയും വേഗം സ്വമേധയാ തിരുത്തിയാല്‍ അതു നിങ്ങള്‍ക്കും അക്ഷരശ്ലോകപ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിരിക്കും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s