രണ്ടു കുറ്റങ്ങള്‍

ശ്ലോകം അറിയാവുന്നവരെ പുറത്താക്കുന്നതും ശ്ലോകം അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവരെ പുറത്താക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ കുറ്റകരമാണ്. ഈ കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ നടത്തുന്ന അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്താല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ അക്ഷരശ്ലോകവിദഗ്ദ്ധന്‍മാര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും നീതി ലഭിക്കുകയില്ല.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s