മത്സര അറിയിപ്പുകള്‍

Aksharaslokam Competitions

Kerala Aksharasloka Federation conducts various types of aksharaslokam competitions at Trivandrum, Trichur and Calicut.
The intimation will be given in this forum. Those who wish to get notices sent to them by post please send their complete postal address with pin code and district to
Dr.R.Rajan , Sreesailam , Kattaikkonam P.O. , Trivandrum
695584 so that their addresses can be included in our mailing list. You can also send the details by E mail to rajanmathira@gmail.com. Those who are already in the list need not do anything.

 മാര്‍ക്കിടല്‍ ഇല്ലാത്ത നാരായണീയം  ഏകാക്ഷരമത്സരം 20 – 11 – 18 രാവിലെ  9.30 മുതല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ തിരുവെങ്കിടം NSS കരയോഗം ഹാളില്‍. സ്വീകാര്യമായ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നറുക്കെടുപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും.

കുട്ടികളുടെ ഏകാക്ഷരം, കുട്ടികളുടെയും മുതിര്‍ന്നവരുടെയും ചെസ്സ്‌ മോഡല്‍ അക്ഷരശ്ലോകമത്സരം ഇവയും അന്നു തന്നെ നടത്തുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കു   9446284893

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s