ഗുരുശിഷ്യസംവാദം

പരിഷ്കരിച്ച അക്ഷരശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവും അത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഈ പേജിലെ വിഷയം.

 

ശിഷ്യന്‍ : പുരോഗമനപരമായ അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഗുരു : ഉന്നതന്മാരുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായാല്‍ ജയിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ തോല്‍ക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

ശി : ഉന്നതന്മാരുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമാകാന്‍ എന്തെല്ലാം വേണം?

ഗു : ശബ്ദസൗകുമാര്യം, ശബ്ദഗാംഭീര്യം, ശബ്ദശക്തി മുതലായ ശബ്ദഗുണങ്ങളില്‍ ഒന്നെങ്കിലും കൂടിയേ തീരൂ. സംഗീതഗന്ധിയായ ആലാപനശൈലി കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ സംഗതി കുറേക്കൂടി എളുപ്പമാകും.

ശി : യുവജനോത്സവത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രം ജയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഗു : അവരുടെ കിളിശബ്ദം മാര്‍ക്കിടുന്നവരെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനാല്‍ അവര്‍ക്കു കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കു കിട്ടും.

ശി : എലിമിനേഷന്‍ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്?

ഗു : നെല്ലില്‍ നിന്നു പതിരു വേര്‍തിരിച്ചു കളയുന്നതു പോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എലിമിനേഷന്‍. അക്ഷരശ്ലോകം ശ്രോതാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാനുള്ള കലാപരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരെ പുറന്തള്ളിയാല്‍ മാത്രമേ കലാപരിപാടി ആസ്വാദ്യം ആവുകയുള്ളൂ. സ്വരമാധുര്യം, സംഗീതഗന്ധിയായ ആലാപനശൈലി ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരെ എലിമിനേറ്റു ചെയ്താല്‍ ധരാളം ആസ്വാദകരെ കിട്ടും. അക്ഷരശ്ലോകത്തെ രംഗപ്രയോഗസാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠകലയായി ഉയര്‍ത്തുക എന്നതാണ് എലിമിനെഷന്‍റെ ലക്ഷ്യം. സംഗീതമത്സരത്തില്‍ നന്നായി പാടാത്തവരെ പുറന്തള്ളുന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും.